“Захидал” гэж тодорхой этгээдэд хаягласан 500 граммаас илүүгүй жинтэй, дугтуйлсан болон дугтуйлаагүй шуудангийн илгээмжийг хэлнэ.Энгийн ба баталгаатай битүүмжилсэн захидлаар бүх төрлийн бичиг, захидал харилцааны зүйлүүд, төлбөрийн нэхэмжлэх, урилга мэндчилгээ, фото зураг, зурагт хуудас, бүдүүвч зураг, гар бичмэл ба   хэвлэлийн жижиг зүйлүүдийг илгээж болно.

Шүүн таслах газрын баримт бичгүүд болон иргэний гэр бүлийн байдалтай холбогдсон бичиг баримтууд (төрсний болон нас барсны гэрчилгээ, гэрлэлтээ батлуулсан ба цуцлуулсан, эцгээ тогтоолгосоны гэрчилгээ)-ыг баталгаатай захидлаар явуулж болох бөгөөд та хүсвэл ямар ч захидлыг баталгаат хэлбэрээр явуулж болно.

Битүүмжилсэн захидлын дугтуйны хэмжээ нь стандартад тохирсон /381х305х20мм хүртэл/ хэмжээтэй, хүндийн жингийн дээд хязгаар нь 0.5кг хүртэл байна.

Энгийн бичиг захидал гэдэгт ямар нэгэн баталгаа шаардахгүйгээр буюу гардуулсан эсэх талаар тайлан гаргаж өгөхгүйгээр шуудангийн сүлжээгээр явуулсан бичиг захидлыг, Баталгаат бичиг захидал гэдэгт хаягласан эзэнд нь гардуулах, гардуулсан тухайгаа тайлангаар хүргүүлэх нөхцөлтэйгээр илгээж буй бичиг захидлыг ойлгоно.

Шуудангийн бичиг захидал хүргэх хугацааг ердийн, шуурхай, буухиа гэж зэрэглэнэ. Түгээмэл Шуурхай Шуудан ХХК-ийн хувьд Ердийн зэрэглэлийн захидлыг хотын дотор 24 цагийн дотор, аймаг хотуудын хооронд 3-5 хоногт хүргэнэ.

Шуурхай зэрэглэлийн бичиг захидлыг хотын дотор ажлын 4 цагийн дотор, аймаг хотуудын хооронд 1-3 хоногийн дотор хүргэнэ. Шуурхай хүргүүлэх бичиг захидлын үнэ тухайн баталгаат үнэн дээр 2000 төгрөгний нэмэгдэлтэй байна.

Буухиа зэрэглэлийн бичиг захидлыг зөвхөн хотын дотор хүргэх ба хот дотор 2 цагийн дотор хүргэж өгөх бөгөөд баталгаат үнэн дээр 4000 төгрөгний нэмэлт төлбөртэй байна.

Мөн бид олон тоогоор хүргэх бичиг захидал бусад зүйлсийг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хямд үнээр  хурдан шуурхай хүргэлт хийх боломжтой.

 

ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ ЗАХИДЛЫН ТАРИФ

Жин Энгийн захидал Баталгаат захидал
Үндсэн НӨАТ-тай Үндсэн НӨАТ-тай
20гр 500 550 1300 1430
21-30гр 700 770 1500 1650
31-40гр 900 990 1700 1870
41-50гр 1100 1210 1900 2090
51-60гр 1300 1430 2100 2310
61-70гр 1500 1650 2300 2530
71-80гр 1700 1870 2500 2750
81-90гр 1900 2090 2700 2970
91-100гр 2100 2310 2900 3190
Илүү гарсан бүрэн ба бүрэн бус 10гр тутмаас 200 220 200 220
Жин Энгийн захидал Баталгаат захидал
20гр 900 990 1900 2090
21-30гр 1300 1430 2300 2530
31-40гр 1700 1870 2700 2970
41-50гр 2100 2310 3100 3410
51-60гр 2500 2750 3500 3850
61-70гр 2900 3190 3900 4290
71-80гр 3300 3630 4300 4730
81-90гр 3700 4070 4700 5170
91-100гр 4100 4510 5100 5610
Илүү гарсан бүрэн ба бүрэн бус 10гр тутмаас 400 440 400 440