Эргэх холбоо бүхий хүргэлт үйлчилгээ; Нийлүүлэгчээс хүлээн авагчид, эргээд хүлээн авагчаас нийлүүлэгчид чиглэсэн хүргэлт үйлчилгээ. Жишээ нь: даатгал болон бусад бичиг баримтыг бөглүүлэн эргүүлж хүргэж өгөх, харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэг газраас авч нөгөө газарт нь хүргэж өгөх, гэрээг 2 талаар баталгаажуулан хүргэж өгөх гм үйлчилгээнүүдийг хийж байна.

Үнэ тариф:

Таны ажил болон гэртээ мартсан зүйлсийг тань очиж аван хаягт газар нь хүргэж өгөх.

  • А бүс    5000
  • Б бүс     10000

Бичиг баримтыг бөглүүлэн буцаан аваачиж өгөх.

  • А бүс    5000
  • Б бүс     10000