• галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхт бодис, түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл;
  • хортон ургамал, амьтан;
  • хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах бодис;
  • хуульдөөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын болон гадаад улсынмөнгөн тэмдэгт;
  • түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн;
  • садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад материал;
  • хууль тогтоомжоор хориглосон бусад зүйл.