Хүргэлтийг бид өдөрт 2 удаагийн давтамжтайгаар өдөрт нь зохион байгуулж байгаа бөгөөд та хүсвэл цаг заасан, яаралтай, тусгай, хуваарьт хүргэлтүүдийг авах боломжтой.

Цаг заасан хүргэлт. Тухайн захиалагчийн заасан цагт заасан хаягаар нь хүргэх үйлчилгээ.

Цаг заасан хүргэлтийг бүсээс хамаарсан үндсэн үнэ дээр 1000 төг нэмж тооцно. Захиалагчийн заасан цагт заасан хаягт очих ба 30 минут хүлээх боломжтой. Түүнээс дээш хугацаагаар хүлээх бол захиалагчид мэдэгдэн 30 минут тутамд 1000 төгрөгний нэмэгдэлийг нэмж авах болно.

Үнэ тариф

  • А бүс    Үндсэн үнэ + 1000+хүлээлгэ
  • Б бүс    Үндсэн үнэ + 1000+хүлээлгэ

Яаралтай хүргэлтийг хот дотор 2 цагийн дотор гүйцэтгэх ба үндсэн үнэн дээр бүсээс хамаараад 5000-10000 нэмэлт үнээр гүйцэтгэнэ.

Үнэ тариф

  • А бүс    Үндсэн үнэ + 5000
  • Б бүс    Үндсэн үнэ + 7000

Тусгай хүргэлт гэдэгт тухайн хүнд сэтгэгдэл төрүүлэхүйц шүлэг уншиж өгөн, илгээмж хүлээн авч буй процессыг бичлэгээр баримтжуулан  сд-нд буулган эргээд захиалагч талд хүргүүлэх хүргэлтийг ойлгоно.

Үнэ тариф

  • А бүс    Үндсэн үнэ + 10000
  • Б бүс    Үндсэн үнэ + 15000

Хуваарьт хүргэлт гэдэгт 2-оос дээш удаагийн давтамжит хүргэлтийг ойлгоно.