Сурталчилгааны материал тараах үйлчилгээ нь шуудангийн үйлчилгээний давуу талыг ашиглан шуудангийн хайрцаг болон сонин хэвлэлтэй хамт бизнесийн байгууллагуудын сурталчилгааны материалыг олон түмэнд хүртээмжтэй, шууд гарт нь хамгийн хямдаар хүргэдэг сурталчилгааны арга хэлбэрүүдийн нэг бөгөөд сүүлийн үед дэлхий дахинд хурдацтай хөгжиж байгаа, бизнесийн байгууллагуудын гол сонирхдог хэлбэр юм.

Давуу тал:

  • Сонин завсар сурталчилгааны  материал хавчуулж тараах нь хүний нүдэнд амархан өртөж, анхаарал илүү татдаг бөгөөд заавал уншигддаг.
  • Сурталчилгааны бусад төрлүүдээс хямд зардалтай
  • Нийгмийн хамгийн оюунлаг, идэвхтэй хэсэгт хүрдэг
  • Хүссэн нутаг дэвсгэр болон нийгмийн зорилтот хэсэгт түгээлгэх боломжтой

Үнэ тариф

  1. Сонин хэвлэл захиалагчдад тараах
Тараах материалын төрөл Үнэ /төгрөг/

2000ш дээш

Зорилтод хэрэглэгчид /шуудангаар дахгаар тараах/
1 1 хуудас танилцуулга, сурталчилгаа, зурагт хуудас А4 хүртэлх хэмжээтэй /ширхэг бүрт/ 44 88
2 1 хуудас танилцуулга, сурталчилгаа, зурагт хуудас А3 хэмжээтэй /ширхэг бүрт/ 72 99
3 2-оос дээш хуудастай танилцуулга, сурталчилгаа, зурагт хуудас /30 гр тутам, ширхэг бүрт 88 120
4 Сонин, сэтгүүл /30 гр тутам, ширхэг бүрт/ 88 120
5 Ном /30гр тутам/ 77 120

2. Гэрийн хаягаар тараах

 №  Сурталчилгааны материалын жин  Үнэ  Тоо ширхэг Гүйцэтгэх хугацаа/ажлын/ Тайлан мэдээ
 1  20 гр хүртэл  150 10000ш      хүртэл 2-4 хоног Зураг болон хаагуур тараасан тухай тэмдэглэл
2 40гр хүртэл 220
3 60гр хүртэл 320
4 80гр хүртэл 420
5 100гр хүртэл 520
6 илүү гарсан 20гр тутам 100