А хэсэгт реклам байрлуулахад 7 хоногт 100,000 төгрөг

Б хэсэгт реклам байрлуулахад 7 хоногт 20,000 төгрөг

В хэсэгт реклам байрлуулахад 7 хоногт 10,000 төгрөг байна.

Шуудан лавлах сэтгүүлийн рекламны үнэ тариф

  • Хавтас нүүр  200,000 төгрөг
  • Хавтас ар 300,000 төгрөг
  • Хавтас дотор 250,000 төгрөг
  • А4 бүтэн нүүр энгийн 200,000 төгрөг, хар 120,000 төгрөг
  • Хуудас дотор энгийн 120,000 төгрөг, хар 70,000 төгрөг
  • Хуудасны босоо хажуу 150,000 төгрөг

Postbox сэтгүүлийн рекламны үнэ

  • Видео танилцулга бүхий реклам 2,000,000 төгрөг
  • А4 реклам /видеогүй/ 800,000 төгрөг